RSS

Category Archives: DOWNLOAD

110 bài tập vẽ Biểu đồ và 50 Công thức tính trong môn Địa lý

110 bài tập vẽ Biểu đồ và 50 Công thức tính trong môn Địa lý

110 bài tập vẽ Biểu đồ và 50 Công thức tính trong môn Địa lý

Sản phẩm gửi

BÀI 1. Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

                                                             (Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu diện tích mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014.

  2. Rút ra những nhận xét cần thiết.

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong sách giáo khoa môn Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Click các link dưới đây để tải về xem:

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 12

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 11

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 10

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 9

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 8

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 7

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 6

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 5

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 4

 

Download bộ tranh ảnh trong SGK môn Đại Số và Giải Tích lớp 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh trong SGK môn Đại Số và Giải Tích lớp 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh trong sách giáo khoa môn Đại Số và Giải Tích lớp 10, 11, 12

Click các link dưới đây để tải về xem:

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Giải Tích lớp 12

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Đại Số và Giải Tích lớp 11

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Đại Số lớp 10

 

Download bộ tranh ảnh trong SGK môn Hình Học lớp 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh trong SGK môn Hình Học lớp 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh trong sách giáo khoa môn Hình Học lớp 10, 11, 12

Click các link dưới đây để tải về xem:

 Bộ tranh ảnh trong SGK môn Hình Học lớp 12

 Bộ tranh ảnh trong SGK môn Hình Học lớp 11

 Bộ tranh ảnh trong SGK môn Hình Học lớp 10

 
 

Download bộ tranh ảnh trong SGK môn Toán lớp 6, 7, 8, 9

Download bộ tranh ảnh trong SGK môn Toán lớp 6, 7, 8, 9

Download bộ tranh ảnh trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, 7, 8, 9

Click các link dưới đây để tải về xem:

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Toán, lớp 9, tập 1

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Toán, lớp 9, tập 2

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Toán, lớp 8, tập 1

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Toán, lớp 8, tập 2

Download Bộ tranh ảnh trong SGK môn Toán, lớp 7, tập 1

Download Bộ tranh ảnh trong SGK môn Toán, lớp 7, tập 2

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Mười Hai 25, 2016 in DOWNLOAD, Tranh ảnh SGK Toán

 

Download bộ tranh ảnh trong SGK môn Vật Lý lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh trong SGK môn Vật Lý lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh trong sách giáo khoa môn Vật Lý lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Click các link dưới đây để tải về xem:

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Vật Lý lớp 12

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Vật Lý lớp 11

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Vật Lý lớp 10

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Vật Lý lớp 9

Download Bộ tranh ảnh trong SGK môn Vật Lý lớp 8

Download Bộ tranh ảnh trong SGK môn Vật Lý lớp 7

 
 

Download bộ tranh ảnh trong SGK môn Hóa Học lớp 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh trong SGK môn Hóa Học lớp 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh trong sách giáo khoa môn Hóa Học lớp 8, 9, 10, 11, 12

Click các link dưới đây để tải về xem:

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Hóa Học lớp 12

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Hóa Học lớp 11

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Hóa Học lớp 10

Bộ tranh ảnh trong SGK môn Hóa Học lớp 9

Download Bộ tranh ảnh trong SGK môn Hóa Học lớp 8