RSS

Category Archives: Tốc độ tăng trưởng (%) (Địa lý)

Tính tốc độ tăng trưởng (%) Địa lý

Tính tốc độ tăng trưởng (%) Địa lý

Tính tốc độ tăng trưởng (%) Địa lý:

Số liệu tuyệt đối với các đơn vị khác nhau, thì phải tính tốc độ tăng trưởng của từng sản phẩm so với giá trị của năm gốc như sau:

Lấy năm đầu tiên làm năm gốc bằng 100%, vậy tốc độ tăng trưởng của năm sau so với năm gốc là:

fffffffffffff

Read the rest of this entry »

Advertisements