RSS

Category Archives: Kinh tế vùng

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ” (tr. 26)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ” (tr. 26)

Đối với mỗi vùng đều có 2 bản đồ: Tự nhiên và Kinh tế (năm 2007).
+ Bản đồ Tự nhiên thể hiện các thành phần của tự nhiên trong đó chủ yếu là địa hình, thủy văn, sinh vật (các bãi cá) và khoáng sản.
+ Bản đồ Kinh tế (năm 2007) phản ánh hiện trạng sử dụng đất (nền bản đồ) và các ngành kinh tế chủ yếu. Ngoài ra còn có nội dung phụ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của từng vùng (biểu đồ tròn) thể hiện GDP của mỗi vùng so với cả nước ở thời điểm năm 2007 (biểu đồ cột chồng).

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Một 5, 2014 in ATLAT, Kinh tế vùng

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Đồng bằng sông Hồng” (tr. 26)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Đồng bằng sông Hồng” (tr. 26)

Đối với mỗi vùng đều có 2 bản đồ: Tự nhiên và Kinh tế (năm 2007). 
+ Bản đồ Tự nhiên thể hiện các thành phần của tự nhiên trong đó chủ yếu là địa hình, thủy văn, sinh vật (các bãi cá) và khoáng sản. 
+ Bản đồ Kinh tế (năm 2007) phản ánh hiện trạng sử dụng đất (nền bản đồ) và các ngành kinh tế chủ yếu. Ngoài ra còn có nội dung phụ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của từng vùng (biểu đồ tròn) thể hiện GDP của mỗi vùng so với cả nước ở thời điểm năm 2007 (biểu đồ cột chồng).

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Một 4, 2014 in ATLAT, Kinh tế vùng

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Bắc Trung Bộ” (tr. 27)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Bắc Trung Bộ” (tr. 27)

Đối với mỗi vùng đều có 2 bản đồ: Tự nhiên và Kinh tế (năm 2007). 
+ Bản đồ Tự nhiên thể hiện các thành phần của tự nhiên trong đó chủ yếu là địa hình, thủy văn, sinh vật (các bãi cá) và khoáng sản. 
+ Bản đồ Kinh tế (năm 2007) phản ánh hiện trạng sử dụng đất (nền bản đồ) và các ngành kinh tế chủ yếu. Ngoài ra còn có nội dung phụ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của từng vùng (biểu đồ tròn) thể hiện GDP của mỗi vùng so với cả nước ở thời điểm năm 2007 (biểu đồ cột chồng).

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Một 3, 2014 in ATLAT, Kinh tế vùng

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Duyên hải Nam Trung Bộ” (tr. 28)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Duyên hải Nam Trung Bộ” (tr. 28)

Đối với mỗi vùng đều có 2 bản đồ: Tự nhiên và Kinh tế (năm 2007). 
+ Bản đồ Tự nhiên thể hiện các thành phần của tự nhiên trong đó chủ yếu là địa hình, thủy văn, sinh vật (các bãi cá) và khoáng sản. 
+ Bản đồ Kinh tế (năm 2007) phản ánh hiện trạng sử dụng đất (nền bản đồ) và các ngành kinh tế chủ yếu. Ngoài ra còn có nội dung phụ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của từng vùng (biểu đồ tròn) thể hiện GDP của mỗi vùng so với cả nước ở thời điểm năm 2007 (biểu đồ cột chồng).

Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Mười Một 2, 2014 in ATLAT, Kinh tế vùng

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Tây Nguyên” (tr. 28)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Tây Nguyên” (tr. 28)

Đối với mỗi vùng đều có 2 bản đồ: Tự nhiên và Kinh tế (năm 2007). 
+ Bản đồ Tự nhiên thể hiện các thành phần của tự nhiên trong đó chủ yếu là địa hình, thủy văn, sinh vật và khoáng sản. 
+ Bản đồ Kinh tế (năm 2007) phản ánh hiện trạng sử dụng đất (nền bản đồ) và các ngành kinh tế chủ yếu. Ngoài ra còn có nội dung phụ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của từng vùng (biểu đồ tròn) thể hiện GDP của mỗi vùng so với cả nước ở thời điểm năm 2007 (biểu đồ cột chồng).

Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Mười Một 1, 2014 in ATLAT, Kinh tế vùng

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Đông Nam Bộ” (tr. 29)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Đông Nam Bộ” (tr. 29)

Đối với mỗi vùng đều có 2 bản đồ: Tự nhiên và Kinh tế (năm 2007). 
+ Bản đồ Tự nhiên thể hiện các thành phần của tự nhiên trong đó chủ yếu là địa hình, thủy văn, sinh vật (các bãi cá) và khoáng sản. 
+ Bản đồ Kinh tế (năm 2007) phản ánh hiện trạng sử dụng đất (nền bản đồ) và các ngành kinh tế chủ yếu. Ngoài ra còn có nội dung phụ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của từng vùng (biểu đồ tròn) thể hiện GDP của mỗi vùng so với cả nước ở thời điểm năm 2007 (biểu đồ cột chồng).

Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Một 1, 2014 in ATLAT, Kinh tế vùng

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (tr. 29)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (tr. 29)

Đối với mỗi vùng đều có 2 bản đồ: Tự nhiên và Kinh tế (năm 2007). 
+ Bản đồ Tự nhiên thể hiện các thành phần của tự nhiên trong đó chủ yếu là địa hình, thủy văn, sinh vật (các bãi cá) và khoáng sản. 
+ Bản đồ Kinh tế (năm 2007) phản ánh hiện trạng sử dụng đất (nền bản đồ) và các ngành kinh tế chủ yếu. Ngoài ra còn có nội dung phụ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của từng vùng (biểu đồ tròn) thể hiện GDP của mỗi vùng so với cả nước ở thời điểm năm 2007 (biểu đồ cột chồng).

Read the rest of this entry »

 
3 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười 30, 2014 in ATLAT, Kinh tế vùng