Giảm tải (điều chỉnh nội dung) môn Địa lý cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông

 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC
MÔN ĐỊA LÝ

CẤP TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ và TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Lớp 4

Tuần

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

 

9

Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)

(trang 90)

Không yêu cầu mô tả đặc điểm, chỉ cần biết sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, có thể phát triển thuỷ điện.
 

11

 

Ôn tập

(trang 97)

Không yêu cầu hệ thống lại đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi…của Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du Bắc  Bộ
 

26

Ôn tập

(trang 134)

Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ.
 

34

Ôn tập

(trang 155)

Không yêu cầu hệ thống lại các đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của các thành phố, tên một số dân tộc, một số hoạt động sản xuất chính ở Hoàng Liên Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên…

Lớp 5

Tuần

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

 

7

Ôn tập

(trang 82)

Không yêu cầu hệ thống hoá, chỉ cần nêu một số đặc điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng
 

10

Nông nghiệp

(trang 87)

 Sử dụng lược đồ để nhận biết về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp (không yêu cầu nhận xét)
 

11

Lâm nghiệp và thuỷ sản

(trang 89)

 Sử dụng sơ đồ, bản số liệu để nhận biết về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản (không yêu cầu nhận xét).
 

16

Ôn tập

(trang 101)

Không yêu cầu hệ thống hoá các kiến thức đã học, chỉ cần biết một số đặc điểm về địa lí tự nhiên, dân cư, các ngành kinh tế của nước ta.
 

23

Một số nước ở châu Âu

(trang 113)

 

Bài tự chọn

 

26

Châu Phi (tiếp theo)

(trang 118)

Bài tự chọn
 

28

Châu Mĩ (tiếp theo)

(trang 123)

Bài tự chọn
 

33

Ôn tập cuối năm

(trang 132)

Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế của các châu lục.

 

Lớp 6

STT

Bài

Trang Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ 9

Mục 1. Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy

Mục 2. Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Khái niệm bản đồ dòng 9, 10 từ trên xuống trang 11

Không dạy

Không dạy

Chuyển sang dạy ở bài 3

2

Bài 6. Thực hành. Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

20 Cả bài

Không dạy

3

Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

21 Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS trả lời

4

Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

25 Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS trả lời

5

Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

34 Câu 3

Không yêu cầu HS làm

6

Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

55 Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS trả lời

7

Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất

58 Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS trả lời

8

Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

65 Câu 2 và 3

Không yêu cầu HS làm.

Lớp 7

STT

Bài

Trang Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 1. Dân số

3 Mục 3. Sự bùng nổ dân số: từ dòng 9 đến dòng 12 “Quan sát….. Tại sao?”

Không dạy

2

Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

13 Câu 1

Không yêu cầu HS làm

3

Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

15 Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS trả lời

4

Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

26 Cả bài

Không dạy

5

Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

30 Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS trả lời

6

Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

39 Câu 2 và 3

Không yêu cầu HS làm

7

Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

59 Câu 2

Câu 3

Không yêu cầu HS làm

Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích.

8

Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

77 Cả bài

Không dạy

9

Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi

89 Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử

Không dạy

10

Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

131 Mục 1. Sơ lược lịch sử

Không dạy

 

Lớp 8

STT

Bài

Trang Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2. Khí hậu châu Á

7 Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS trả lời

2

Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

16 Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét

3

Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á

21 Phần 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

 

Không yêu cầu HS trả lời

4

Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đông Á

44 Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS trả lời

5

Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và       Cam-pu-chia

62 Mục 3. Điều kiện xã hội, dân cư

Mục 4. Kinh tế

Không yêu cầu HS làm

Không yêu cầu HS làm

6

Bài 19. Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

66 Cả bài

Không dạy

7

Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

70 Cả bài

Không dạy

8

Bài 21. Con người và môi trường địa lí

74 Cả bài

Không dạy

9

Bài 23. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

81 Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS trả lời

10

Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

96 Mục 2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không yêu cầu HS trả lời

11

Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

140 Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS trả lời

12

Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương

153 Cả bài

 GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau:

1. Tên địa điểm, vị trí địa lí

2. Lịch sử phát triển

3. Vai trò ý nghĩa đối với địa phương

 

Lớp 9

STT

Bài

Trang Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

19 Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới

Không dạy

2

Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

33 Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột

3

Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

42 Mục II. Các ngành công nghiệp trọng điểm ; phần 3 : Một số ngành công nghiệp nặng khác

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không yêu cầu HS trả lời

4

Bài 44. Thực hành : Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

151 Cả bài

Không dạy

 

Lớp 10

STT

Bài

Trang Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

4 Cả bài

Không dạy

2

Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

39 Mục I. Khí quyển; phần 1. Cấu trúc của khí quyển

Không dạy

3

Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

49 Mục I. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển

Không dạy

4

Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

53  

Mục II. Nội dung thực hành, phần 2, b

Không yêu cầu HS làm

5

Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

93 Mục II. Các loại hình quần cư

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không yêu cầu HS trả lời

6

Bài 27. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

103 Mục III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, phần 2. Thể tổng hợp lãnh thổ nông nghiệp

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Điều chỉnh thành: Phân biệt những đặc điểm cơ bản của hai hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

7

Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi

113 Mục II. Các ngành chăn nuôi

Không dạy vai trò và đặc điểm của từng vật nuôi (cột 2 bảng thống kê SGK)

8

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

121 Mục II. Công nghiệp luyện kim

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không yêu cầu HS trả lời

9

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

126 Mục III. Công nghiệp cơ khí

Mục V. Công nghiệp hóa chất

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không dạy

Bỏ phần công nghiệp cơ khí

Không yêu cầu HS trả lời

10

Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

134 Mục III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới: ý 3, 4, 5 từ “Ở mỗi nước lại có các thành phố…” đến hết mục

Không dạy

11

Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc

151 Cả bài

Không dạy

12

Bài 40. Địa lí ngành thương mại

154 Mục IV. Các tổ chức thương mại thế giới

Không dạy

 

Lớp 11

STT

Bài

Trang Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 7. Liên minh châu Âu

57 Tiết  4. Cộng hòa Liên Bang Đức

Không dạy

 

2

 

Bài 12. Ô-xtrây-li-a

 

112

 

Tiết 1. Khái quát về Ô-xtrây-li-a

Không dạy

GV hướng dẫn HS dựa vào nội dung của tiết 1 để làm tư liệu viết báo cáo cho tiết 2

Lớp 12

STT

Bài

Trang Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 4. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

20 Cả bài

Không dạy

2

Bài 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

24 Cả bài

Không dạy

3

Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

88 Mục 3. Kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không yêu cầu HS trả lời

4  

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

93 Mục 1. Ngành trồng trọt; phần b. Sản xuất cây thực phẩm

Mục 2. Ngành chăn nuôi; phần b. Ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ

Không dạy

Không dạy ngành chăn nuôi dê, cừu

5

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

98 Bài tập 1, ý b

Không yêu cầu HS làm

6

Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

100 Mục 2. Lâm nghiệp; phần b. Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có, nhưng đã bị suy thoái nhiều

Không dạy

7

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

106 Mục 1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không yêu cầu HS trả lời

8

Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

125 Mục 2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Không dạy

9

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

145  

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Không dạy phần khái quát còn lại.

10

Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

154 Cả bài

Không yêu cầu HS làm

11

Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ

155 Mục 1. Khái quát chung

 

 

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Không dạy phần khái quát còn lại.

Không yêu cầu HS trả lời

12

Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

161  

Mục 1. Khái quát chung

 

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, thành phố, vị trí địa lí của vùng. Không dạy phần khái quát còn lại.

Không yêu cầu HS trả lời

13

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

167 Mục 1. Khái quát chung

 

 

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Không dạy phần khái quát còn lại.

Không yêu cầu HS trả lời

14

Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

176 Mục 2. Các thế mạnh và hạn chế của vùng

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không yêu cầu HS trả lời

15

Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

185 Mục 1. Các bộ phận hợp thành Đồng bằng sông Cửu Long

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, thành phố, vị trí địa lí của vùng. Không dạy phần khái quát còn lại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.