Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông, Học kỳ II, Năm học 2019 – 2020 (Bộ GDĐT)

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN ĐỊA LÍ

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

LỚP 6

TT Bài Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 16. Thực hành. Đọc bản đồ địa hình tỉ lệ lớn

Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.

2

Bài 17. Lớp vỏ khí – Mục 1. Thành phần không khí

– Mục 3. Các khối khí

Tích hợp vào Bài 19.

Mục 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển) Khuyến khích học sinh tự đọc.
3 Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí Mục 1. Thời tiết và khí hậu Tích hợp vào Bài 22.
Mục 2. Nhiệt độ không đo nhiệt độ không khí khí và cách đo nhiệt độ không khí Khuyến khích học sinh tự đọc.
Mục 3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí Tích hợp vào Bài 19.
4 Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất Cả bài Tích hợp với nội dung mục 1, mục 3 (Bài 17); mục 3 (Bài 18) thành chủ đề: Lớp vỏ khí.
5 Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất Mục 1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất Không dạy.
Mục 2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ Tích hợp với mục 1 (Bài 18) thành chủ đề: Thời tiết và khí hậu.
6 Bài 25. Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.

LỚP 7

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1

Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”

Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
2 Bài 46. Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An-đet Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
3 Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
4 Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
5 Bài 56. Khu vực Bắc Âu Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc.
6 Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc.
7 Bài 58. Khu vực Nam Âu Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc.
8 Bài 59. Khu vực Đông Âu Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc.

LỚP 8

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc.
2 Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam (phần hành chính và khoáng sản) Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
3 Bài 30. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
4 Bài 34. Các hệ thống sông lớn ở nước ta Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc.
5 Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam Mục 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam Tích hợp vào Bài 38.
Mục 2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam Khuyến khích học sinh tự đọc.
6 Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam Cả bài Tích hợp vào Bài 38.
7 Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam Mục 1. Giá trị của tài nguyên sinh vật Khuyến khích học sinh tự đọc.
– Mục 2. Bảo vệ tài nguyên rừng

– Mục 3. Bảo vệ tài nguyên động vật

Tích hợp với mục 1 (Bài 36) và nội dung cả Bài 37 thành chủ đề: Đất và sinh vật.
8 Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc.
9 Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương Cả bài Không dạy.

LỚP 9

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
2 Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
3 Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
4 Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
5 Bài 41, 42, 43. Địa lí tỉnh, thành phố Cả bài Tự học có hướng dẫn.

LỚP 10

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
2 Bài 30. Thực hành. Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
3 Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
4 Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn gọn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
5 Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Mục I. Môi trường Tích hợp vào Bài 42.
– Mục III. Tài nguyên thiên nhiên
Mục II. Chức năng của môi trường, vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người Khuyến khích học sinh tự đọc.
6 Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững Mục I. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển Tích hợp với mục I, III của Bài 41 thành chủ đề: Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển bền vững.
Mục II. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển Khuyến khích học sinh tự đọc.
Mục III. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển Khuyến khích học sinh tự đọc.

LỚP 11

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Bài 9. Nhật Bản Mục II. Bốn vùng kinh tế gắn với bốn đảo lớn (Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế) Khuyến khích học sinh tự đọc.
Tiết 3. Thực hành Khuyến khích học sinh tự làm.
2 Bài 10. Trung Quốc Tiết 3. Thực hành Khuyến khích học sinh tự làm.
3 Bài 11. Khu vực Đông Nam Á Mục II. Thành tựu của ASEAN (Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)) Khuyến khích học sinh tự đọc.

 

Tiết 4. Thực hành Tự làm có hướng dẫn.

LỚP 12

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt Cả bài Tự làm có hướng dẫn.
2 Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc.
3 Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Cả bài Tự làm có hướng dẫn.
4 Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
5 Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm.
6 Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc.
7 Bài 44, 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố Cả bài

Tự làm có hướng dẫn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.